Η πρόκληση

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) είναι κύριο θέμα συζήτησης για εκπαιδευτικούς και ερευνητές τα τελευταία 50 χρόνια και σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, το πεδίο εξακολουθεί να αποτελείται, στην συντριπτική πλειοψηφία του, από άνδρες. Παρόλο που ο τομέας αναπτύσσεται ραγδαία και δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, το ποσοστό των γυναικών σε αυτόν τον τομέα μειώνεται, ενώ προβλέπεται η ΕΕ να έχει έλλειψη ψηφιακά εγγράμματων πολιτών έως το 2020. Γι’ αυτό τον λόγο η Ευρώπη ενθαρρύνει περισσότερες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο RoboGirls επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα STEAM, ώστε να οργανώνουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες δραστηριότητες, αξιοποιώντας τη ρομποτική και την κωδικοποίηση για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων. Επίσης, στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση των κοριτσιών για συμμετοχή στις ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί δυναμικό, παιδαγωγικό υλικό, παιχνιδοποιημένα (gamified) εργαλεία και μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Καινοτομία

Η καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα για το έργο RoboGirls. Το έργο θα προωθήσει την ισότητα των φύλων στον ψηφιακό χώρο και θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των κοριτσιών στον τομέα STEAM, μέσω της χρήσης σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μαθησιακού υλικού. Οι μαθητές/τριες θα ασχοληθούν με την εκπαιδευτική ρομποτική, την κωδικοποίηση, με διαδικτυακά εργαλεία και θα εμπλακούν σε βιωματικές δραστηριότητες.

Σκοπός έργου και Στόχοι

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών για τη μείωση των φυλετικών ανισοτήτων στον τομέα STEAM, μέσω της χρήσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της κωδικοποίησης και άλλων ελκυστικών μέσων.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των κοριτσιών σε θέματα STEAM, ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν μια σχετική καριέρα στο μέλλον.
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να εφαρμόζουν πρακτικές δραστηριότητες STEAM, ακολουθώντας προσεγγίσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, αξιοποιώντας τη ρομποτική και άλλα τεχνολογικά εργαλεία.
  • Παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό για την ενδυνάμωση και την εμπλοκή των κοριτσιών στις ψηφιακές τεχνολογίες.
  • Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των κοριτσιών στις ψηφιακές τεχνολογίες μέσω δραστηριοτήτων που προωθούν την ένταξη και εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα ρομποτικής και κωδικοποίησης με αυθεντικά σενάρια εφαρμογής.